Husleje mm.

Husleje og mad mm

Læs om reglerne vedrørende husleje, mad mm.

Den personlige og praktiske hjælp er gratis på plejehjem. Du betaler for boligen, mad, mm., ligesom man gør, når man bor i eget hjem.

Huslejen opgøres forskelligt alt efter, om du bor i en plejebolig/friplejebolig eller på et plejehjem efter § 192 i serviceloven (se evt. afsnittet ”Plejehjem målrettet ældre”).

Plejeboliger/friplejeboliger

I plejeboliger og friplejeboliger skal du betale husleje, el, varme og vand samt indskud mm., som i almene lejeboliger. Du kan søge om boligindskudslån og boligydelse til huslejen.

De almene plejeboliger er omfattet af den almene lejelov. Som ved andre almene boliger fastsættes den samlede husleje for boligerne, så der til enhver tid er dækning for afdelingens driftsudgifter, herunder foreskrevne bidrag og henlæggelser. Dette princip hedder balancelejeprincippet. Lejen for den enkelte bolig fastsættes på grundlag af en vurdering af boligernes indbyrdes brugsværdi. Det vil sige, at der fastlægges en fordelingsnøgle efter boligernes brugsværdi (i praksis ofte boligens areal). På afdelingsmødet i plejecentret vedtages hvert år et driftsbudget. Hvis den gældende leje ikke kan dække driftsudgifterne, skal lejen med tre måneders varsel forhøjes, så der igen er dækning.

Plejehjem efter § 192 i serviceloven

På plejehjem efter § 192 i serviceloven, der er under udfasning, skal du betale husleje, el, varme og vand mm. Man betaler ikke indskud. Der er ikke mulighed for at få boligydelse, men kommunen har mulighed for i særlige tilfælde at nedsætte betalingen under hensyn til beboerens økonomiske situation.

Huslejen på plejehjem efter § 192 i serviceloven fastsættes efter reglerne i bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger. Huslejen udledes af boligens omkostninger og beboerens indkomst. Beboerne kan dog ikke betale mere end boligens omkostninger. Reglerne om betaling for bolig i plejehjem efter § 192 i serviceloven er søgt tilrettet, så beboerne er lige så gunstigt stillet, som hvis de boede til leje, f.eks. i en plejebolig, og modtog boligydelse. Den del af betalingen, der er afhængig af boligens omkostninger, fastsættes på grundlag af de budgetterede driftsudgifter til bygningerne. Hertil lægges 10 pct. af den seneste offentlige ejendomsvurdering.

Mad

Som beboer på et plejehjem vælger du selv, hvilke ydelser du ønsker at købe, du kan eksempelvis selv vælge, om du ønsker at få maden fra plejehjemmet.

Der er et prisloft for betalingen for madservice på plejehjem, kommunen må således maksimalt tage dette beløb. Beløbet reguleres årligt, og prisloftet er i 2022 på 3.880 kr. pr. måned for fuld forplejning.