Visitation

Visitation

Læs om hvad du skal gøre, hvis du mener, at du har behov for en plejehjemsplads.

Visitationen til en plejehjemsplads foretages af kommunen. Hvis du mener, at du har behov for en plejehjemsplads, skal du derfor kontakte din kommune.

Blandt de visiterede ældre bliver plejehjemspladsen tildelt efter behov. Det vil sige, at den borger, der aktuelt har det største behov, som udgangspunkt tilbydes den først ledige bolig (læs mere under plejeboliggarantien nedenfor og punktet ”Frit valg af plejehjem”).

Hvis en kommune afslår at visitere dig til en plejehjemsplads, kan du klage over afgørelsen til Ankestyrelsen. Klagen skal dog sendes til kommunen. Klagefristen er fire uger.

Plejeboliggarantien

Plejeboliggarantien betyder, at hvis du er visiteret til en plejehjemsplads, skal du tilbydes en plads senest to måneder efter, at du er blevet visiteret. Boligen skal være klar til at flytte ind i senest to uger efter udløbet af fristen.

Hvis du afslår tilbuddet om en plejehjemsplads, så annulleres to-måneders-fristen og en ny frist løber fra det tidspunkt, hvor kommunen modtager afslaget.

Plejeboliggarantien gælder ikke, hvis du ønsker at bo på et specifikt plejehjem.

Ønsker du at bo på et plejehjem i en anden kommune uden nærmere at angive, at du ønsker at bo på et specifikt plejehjem, så er du omfattet af plejeboliggarantien i tilflytterkommunen.