Omme Centret

Omme Centret Rahbæksvej 18
7260 Sønder Omme
Telefon
72131094
Virksomhedsform
Kommunal

Om os

Boliger

20

Beboere

21

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder (Ikke oplyst)
 • Eget dyr tilladt (Ikke oplyst)

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke <500 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb (Ikke oplyst)

Faciliteter

 • Fælles dyr tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet tilgængelig
 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Omme Centret er kendt for hjerterum, nærværende og høj faglig opgaveløsning for vores fælles kerneopgave.
 
Livets sidste rejse er kun lige begyndt.

Omgivelser

Omme Centret er beliggende i rolige omgivelser centralt i  Sønder Omme, som er en særdeles aktiv landsby.
Centret ligger tæt på lægehuset, byens kirke, indkøbsmuligheder, den  og ikke mindst den idylliske Omme Å, som snor sig igennem bygen.
Selve byen er omgivet af marker, plantager og grønne områder, så naturen er lige i "baghaven".

Vi vil nå dertil, hvor vi siger, og borgeren tænker: "Sammen finder vi ud af det".

Det gør vi med afsæt i kommunens bærende værdier: Dialog, Udvikling og Respekt, hvor

Respekt for Selvstændighed betyder, at vi i praksis…

….. respekterer, at borgeren er ekspert i eget liv,  hvor borger selvstændigt træffer beslutninger og handlinger.

….. stiller kompetencer til rådighed ud fra den rehabiliterende tankegang, hvor vi respekterer og understøtter det værdige liv for den enkelte borger.

 

Respekt for Selvbestemmelse betyder, at vi i praksis…

..... inddrager borgeren, så han/hun oplever en høj grad af frihed og selvbestemmelse.

….. sikrer, at borgeren får indflydelse på eget liv.

 

Mestre Livsudfoldelse betyder, at vi i praksis…

..... understøtter det liv, borgeren ønsker at leve

….. møder borgeren i alle livsfaser og dermed understøtter mestring af eget liv

….. tværfagligt og professionelt motiverer borgeren til at bruge egne ressourcer

….. sammen med borgeren finder muligheder ikke begrænsninger

 

Bevare Identitet betyder, at vi i praksis…

….. understøtter forskelligheden hos den enkelte borger

….. gennem dialog med borgeren er nysgerrige på livshistorien

….. viser hensyn til integritet, da der er noget i enhver borger, vi ikke må røre, medmindre vi får lov.

Aktiviteter

Beboerne på centret deltager, så vidt det er muligt, i de daglige gøremål og aktiviteter, såsom håndarbejde, bagning, spil, sang, pubspil og meget mere.

Der er tilknyttet en aktivitetsmedarbejder samt et fleksjobberteam, som holder ’liv’ de daglige aktiviteter på centret.

Vi tilgodeser den enkelte beboers forskellighed, hvor de motiverede og faglig kompetente medarbejdere ønsker at sprede glæde og humor som en fast del af hverdagen.

 

Omme Centret bliver brugt af pensionister fra Sønder Omme og omegn til diverse aktiviteter. De Danske Seniorer og foreningen af Aktive kvinder kommer også løbende på centret.

 

I løbet af året afholdes der forskellige arrangementer, f.eks. majfest, sankthansfest, høstfest, julemarked og julefrokost af diverse udvalg tilknyttet centerrådet.

Derudover afholdes der bankospil, film-eftermiddage, søndagstræf, foredrag, små udflugter og skubbeture med faste intervaller. 

Centerrådet har egen bus, som stilles til rådighed til aktiviteter m.m.
Pårørende kan også leje bussen mod betaling.


Relation til beboerne

varme haender1

Vores opgaveløsning tager afsæt i den fælles kerneopgave, hvor sundhedspersonalet anvender de 4 etiske grundprincipper i forhold til dilemmahåndtering. Her er der fokus er på

etik og værdier i de relationer, man indgår i som menneske.  

Vi inddrager beboerne fra start bl.a. ved afholdelse af en indflytningssamtale, hvor omdrejningspunktet for samtalen er gensidig forventningsafstemning i forhold beboernes liv, muligheder, ønsker og behov. Her tildeles beboerne en fast kontaktperson, som vil være bindeled mellem de pårørende, personalet og øvrige kontakter, f.eks. læge, fysioterapeut m.v.

Vi ser beboerne som enkeltindivider, hvilket er udgangspunktet ved at bruge deres ressourcer, så de oplever værdighed og respekt.
I det daglige tilstræber sundhedspersonalet, at centret giver de trygge rammer, som er nødvendig for fortsat livskvalitet hos den enkelte.

 

Vi anvender dagligt Triage som metode i tidlig opsporing af begyndende sygdom, hvor vi vurderer og reagerer på tidlige sygdomstegn og begyndende funktionstab hos borgeren. Dertil anvendes risikovurdering som metode til at vurdere borgers trivsel og tryghed/sikkerhed samt risikoen for sundhedspersonale mhp. på at forebygge konflikter.

Der afholdes tværfaglige borgermøder med deltagelse af forskellige faggrupper. Formålet er at få en dybere indsigt i borgerens problemstillinger og en afklaring på, hvad der skal arbejdes videre med for at fremme livskvaliteten hos den enkelte. 

Samarbejde med pårørende

På hvert enkelt plejecenter er der etableret et Kontakt Råd, som medvirker til

·         At centret er et godt sted at være med fokus på nærvær, fællesskaber og gode oplevelser

·         At udvikle centret i samskabelse med plejecenterlederen, pårørende, medarbejdere, frivillige og andre relevante aktører i lokalområdet

·         At pleje og omsorg på plejecentre matcher beboernes ønsker og behov inden for rammerne af gældende kvalitetsstandarder og lovkrav

·         At initiativer, aktiviteter og arrangementer udvikles og matcher borgernes behov i lokalområdet.

Din familie og venner er hjerteligt velkommen. Der er ingen fast besøgstid. man bedes dog vise hensyn i relation til spisetiderne, således at måltider kan afvikles stille og roligt. Beboerne og pårørende er velkomne til at benytte plejehjemmets have og fællesarealer.